CORENARM's newsletter tháng 9/2013

  

 

cid:image001.jpg@01CEB914.7B1066C0

                                           38 Nguyn Cư Trinh, TP.Huế  -  http://corenarm.org.vn/  Tháng 9/2013

Bản tin điện tử của Trung tâm CORENARM nhằm cung cấp và chia sẻ các thông tin về hoạt động của Trung tâm, đồng thời cập nhật các tin tức thời sự trên thế giới, trong khu vực và tại địa phương liên quan đến các lĩnh vực họat động quản lý tài nguyên, đa dạng sinh học, phát triển sinh kế bền vững và biến đổi khí hậu; các mô hình quản lý bền vững tài nguyên tại các địa phương cũng như chia sẻ các cơ hội đào tạo và học bổng cho các cá nhân, tổ chức hoạt động trong mạng lưới NGO và các đối tượng quan tâm khác.

Chúng tôi hy vọng Bản tin điện tử này sẽ đáp ứng một phần nhu cầu thông tin của các tổ chức và cá nhân quan tâm. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý bạn đọc gần xa để Bản tin ngày càng tốt hơn.

Các ý kiến, thông tin xin gởi về địa chỉ email: corenarm@gmail.com hoặc letinhchi@gmail.com.

Xin trân trọng cám ơn!

Ban biên tập  – CORENARM

Trung tâm Nghiên cu và Tư vn Qun lý Tài nguyên (CORENARM) là t chc phi li nhun được thành lp vào tháng 10/2005 (theo Quyết đnh s 128/QĐ-LHH ngày 21/10/2005 ca Liên hip các hi Khoa hc và K thut tnh Tha Thiên Huế). Trung tâm hot đng trên 03 lĩnh vc chính: Qun lý tài nguyên thiên nhiên; Phát trin sinh kế bn vng và Biến đi khí hu -gim nh thiên tai.

Trong số này:

Ø  Hot động CORENARM

Ø  Tin tng hp

Ø  Câu chuyn thành công

Ø  Cơ hi

Ø  Liên h

Hoạt động CORENARM   

Thành lập nhóm xây dựng vườn ươm ở Bình Thành- Hương Trà

Trong khuôn kh d án “Tiếp cn đt và qun lý bn vng cho cng đng người nghèo và dân tc thiu s ti th xã Hương Trà- tnh Tha Thiên Huế” (LAMPE) do t chc ICCO tài tr, tháng 9 năm 2013, Trung tâm Nghiên cu và Tư vn Qun lí Tài nguyên (CORENARM) đã tiến hành t chc thành lp các nhóm tham gia xây dng vườn ươm và trng rng dưới tán ti khu vc xã Bình Thành.

Hoạt động được thc hin nhm h tr cho các cng đng nghèo và dân tc thiu s vùng tái đnh cư Tha Thiên Huế nhm nâng cao cht lượng cuc sng và phát triển sinh kế bền vững.

 

 

 

Chi tiết

Về đầu trang

 

Tập huấn phương pháp tiếp cận chương trình

T ngày 25 đến 27 tháng 9 năm 2013, khóa tp hun phương pháp tiếp cn chương trình (PA) đã được t chc ti khách sn Như Minh, thành ph Đà Nng do t chc ICCO Hà Lan thc hin. Các hc viên đến t các t chc NGO, các trường đi hc và trung tâm nghiên cu ti Vit Nam.

Khóa đào to này nhm mc đích gii thiu v phương pháp tiếp cn chương trình, nhm tìm hiu các phương pháp và công c mi cho vic tiếp cn chương trình d án, bao gm c cơ chế phi hp gia các t chc đ gii quyết mt vn đ chung, lý thuyết tiếp cn s thay đi. Chương trình này đã được áp dng thí đim mt vài d án nhm tp hp thế mnh ca các t chc khác nhau, cùng thc hin các hot đng vì mc tiêu phát trin cng đng.

 

 

Chi tiết

Về đầu trang

 

Tin tổng hợp    

 

Lồng ghép quản lí môi trường ở ba tỉnh miền Trung

Vi tng kinh phí trên 34 triu USD, Chương trình Môi trường Trng đim&Sáng kiến Hành lang Bo tn Đa dng Sinh hc (CEP-BCI) giai đon 2 lng ghép qun lý môi trường, bo tn đa dng sinh hc và các bin pháp ng phó vi biến đi khí hu ti ba tnh min Trung Vit Nam.

Ngày 17/9, ti Hà Ni, Vin Chiến lược Chính sách Tài nguyên&Môi trường (B Tài nguyên&Môi trường) phi hp vi Ngân hàng Phát trin Châu Á (ADB) t chc hi tho tham vn “Chương trình môi trường trng đim và sáng kiến hành lang bo tn đa dng sinh hc (CEP-BCI) giai đon 2 ti Vit Nam.

 

 

Chi tiết

Về đầu trang

 

Báu vật Cát Tiên đã được cứu!

Phó Th tướng Hoàng Trung Hi ch đo B Công Thương rà soát đ đưa 2 d án thy đin Đng Nai 6 và 6A ra khi các quy hoch đã được duyt.

Qua mt thi gian khá dài, ngày 30-8, B TN-MT chính thc báo cáo Th tướng v nhng nh hưởng ca 2 d án thy đin Đng Nai 6 và 6A. Các mt tác đng v môi trường, đa dng sinh hc, thy văn và vi phm lut… đã được xem xét thu đáo, khiến dư lun yên tâm và tin tưởng hơn. Nim vui v òa khi Phó Th tướng Hoàng Trung Hi đưa ra phán quyết v s phn ca 2 d án thy đin “kỳ l” này.

 

 

Chi tiết

Về đầu trang

 

Các loài móng vuốt có nguy cơ biến mất vĩnh viễn

Các loài hoang dã thuc b móng guc, bao gm c mt s loài đc hu ca khu vc Tiu vùng sông Mekong m rng đang có nguy cơ biến mt vĩnh vin tr phi chính ph các nước trong khu vc tăng cường bo v và n lc hơn na trong công tác phc hi sinh cnh và qun th loài - Qu Quc tế Bo v Thiên nhiên (WWF) va lên tiếng cnh báo trong mt báo cáo mi: Vùng vy nơi rng sâu.

Báo cáo đ cp đến 13 loài thuc b móng guc: t loài nai có kích thước ch bng chú chó nhà cho đến nhng loài mang biu tượng văn hoá đc sc; t nhng loài thú có sng ln cho ti nhng loài hiếm khi được bt gp đến ni thông tin v chúng phn nhiu là phng đoán. Chúng thuc các loài khác nhau và đang các tình trng khác nhau, nhưng điu báo cáo khng đnh đó là tương lai ca chúng vô đnh; đi vi mt s loài, đã quá mun đ bàn chuyn tương lai.

 

Chi tiết

Về đầu trang

 

Đưa tài chính xanh vào kế hoạch hành động quốc gia

D tho kế hoch hành đng quc gia v tăng trưởng xanh giai đon 2013 – 2020 ln này đưa vào ni dung mi là hot đng v tài chính xanh, đào to lao đng xanh - theo cng thông tin đin t B Kế hoch & Đu tư .

 Vit Nam đang thc hin kế hoch phát trin kinh tế - xã hi giai đon 2011-2015 nên yêu cu đi mi mô hình tăng trưởng và tái cu trúc nn kinh tế theo hướng nâng cao cht lượng phát trin, tiết kim tài nguyên, đm bo công bng và tiến b xã hi, bo v môi trường và đt hiu qu toàn din cao là nhim v hàng đu ca Vit Nam - Th trưởng B Kế hoch&Đu tư Nguyn Thế Phương phát biu khai mc ti hi tho tham vn hoàn thin kế hoch hành đng tăng trưởng xanh ca Vit Nam mi đây Hà Ni.

  

Chi tiết

Về đầu trang

 

Điện mặt trời cho các nước nghèo

Các gii pháp đin ngoài mng lưới, trong đó có đin mt tri, là la chn tt nht đi vi nhng cng đng ho lánh vùng nông thôn chưa được tiếp cn đin. Điu này đã được chng minh hai nước Peru và Bangladesh, đem li hy vng nhân rng mô hình đin mt tri giá r nhiu quc gia nghèo trên thế gii.

Peru gn đây đã công b mt Chương trình Quang đin Quc gia Đin khí hóa H gia đình nhm cung cp đin mt tri cho 2 trên tng s 6 triu người chưa được tiếp cn ngun đin ca nước này. Trng tâm ca Chương trình s hướng vào các khu vc nghèo nông thôn, góp phn hin thc hóa mc tiêu chung là năm 2016, cung cp đin năng cho 95% dân s Peru, tăng 66% so vi hin ti.

  

Chi tiết

Về đầu trang

 
     

Câu chuyện thành công

 

Hậu Giang: Sản xuất thích ứng với lũ

Trước nguy cơ ngp úng đe da trong mùa mưa lũ nên không ít h dân huyn Phung Hip (Hu Giang) đã ch đng chn gii pháp canh tác hp lý hơn: B lúa thu đông chuyn sang nuôi cá rung nhm tránh ri ro thit hi do thiên tai gây ra.

Ngay t đu v, không ít h đã ch đng chn gii pháp an toàn là ngưng xung ging nhm duy trì ngun vn tái SX cho v lúa đông xuân kế tiếp. Tuy nhiên, thay vì b đt trng, nhng h nơi trũng thp đã ch đng chn gii pháp SX thích ng trong mùa mưa lũ bng cách th nuôi cá rung.

 

Chi tiết

Về đầu trang

 

Cơ hội

 

Học bổng Phát triển nguồn lực Nhật Bản (JDS) 2014

c bng JDS dành cho cán b, công chc đang công tác ti các cơ quan nhà nước ca Vit Nam có năng lc đ theo hc chương trình thc sĩ bng tiếng Anh trong thi gian  2 năm ti các trường đi hc ca Nht Bn.

 

Các ngành hc bao gm: Tăng cường h thng kinh tế th trường (Kinh tế công, Qun tr công), Giao thông/Phát trin đô th, Năng lượng, Nông nghip và Phát trin Nông thôn, Môi trường (Biến đi khí hu và Ngăn nga thm ha),Tăng cường chc năng tư pháp (Lut) và Tăng cường năng lc hành chính công.

 

Chương trình đào to s trang b nhng k năng phân tích và qun lý hin đi cho cán b đ có th thc hin tt nhim v qun lý nhà nước trong các lĩnh vc. Năm 2014,

Chương trình d kiến tiếp nhn ti đa 30 hc viên thc sĩ.

Deadline: 12/11/2013

 

 

Chi tiết

Về đầu trang

 

Qũy Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) tuyển dụng

Qũy Bo tn Thiên nhiên Quc tế (WWF) hin đang tuyn dng nhân s cho các v trí sau:

1. Kế toán d án, làm vic ti Huế, thi hn np h sơ 10/10/2013

2. Cán b d án, làm vic ti Cn Thơ, thi hn np h sơ 10/10/2013

 ng viên quan tâm vui lòng gi CV và đơn xin vic v đa ch email: hien.buithu@wwfgreatermekong.org

 

Chi tiết

Về đầu trang

 

 

Liên hệ

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN(CORENARM)
Địa chỉ: 38 Nguyễn Cư Trinh, Tp.Huế

ĐT: (84-54) 353 9229/ 362 3600 
Email:
corenarm@gmail.com      Website: www.corenarm.org.vn

       

 

Trang trước Trang chủ In ấn
Các bài viết khác ...
» CORENARM Newsletter tháng 06/2015 (11-11-2015)
» CORENARM Newsletter tháng 1/2015 (08-28-2015)
» CORENARM Newsletter tháng 11&12/2014 (01-26-2015)
» CORENARM Newsletter tháng 8/2014 (01-12-2015)
» CORENARM Newsletter tháng 4-7/2014 (08-19-2014)
» CORENARM Newsletter tháng 3/2014 (08-13-2014)
» CORENARM Newsletter tháng 1&2/2014 (08-06-2014)
» CORENARM newsletter tháng 12/2013 (08-06-2014)
» CORENARM's newsletter tháng 10/2013 (08-06-2014)
» CORENARM Newsletter tháng 8/2013 (11-01-2013)
» CORENARM Newsletter tháng 7/2013 (08-19-2013)
» CORENARM Newsletter tháng 6/2013 (07-10-2013)
» CORENARM Newsletter tháng 5/2013 (06-14-2013)
» CORENARM Newsletter tháng 1&2&3/2013 (06-14-2013)
» CORENARM Newsletter - Tháng 12/2012 (01-31-2013)
» CORENARM Newsletter tháng 9 & 10/2012 (01-31-2013)
» CORENARM Newsletter tháng 7 & 8/2012 (01-31-2013)
» CORENARM Newsletter tháng 11/2012 (01-03-2013)
» CORENARM Newsletter tháng 6/2012 (01-03-2013)
» CORENARM Newsletter tháng 5/2012 (01-03-2013)
 
 
Tiêu điểm
Hoành Bồ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ rừng
Gian nan giữ rừng
Lai Châu: Rừng chè cổ thụ 1.000 năm tuổi 1.500m trên đỉnh Khang Su Văn
Nông nghiệp sinh thái không hóa chất: Vườn là rừng, và rừng cũng là vườn
Triển vọng giống lúa chịu mặn
Phát hiện rạn san hô khổng lồ rộng 56.000 km2 ngoài khơi Brazil
Quảng Trị: Nông dân Triệu Phong thích ứng với mô hình sản xuất nông sản sạch.
Sóc Trăng: Chuyển đổi cơ cấu cây ăn trái thích ứng với biến đổi khí hậu
Tài nguyên rừng quý giá: Bảo vệ Trái Đất và con người
Tây Nguyên sử dụng phần lớn giống mới để trồng tái canh cà phê, thích ứng biến đổi khí hậu
CƠ HỘI
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển tư vấn cho lớp tập huấn "Phòng cháy chữa cháy cho các thành viên mạng lưới cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng"
Dự án FLEGT – Khu vực miền Trung kêu gọi tư vấn lần 2
Cơ hội làm việc với dự án FLEGT – Khu vực miền Trung
Dự án FLEGT khu vực miền Trung cần tuyển tư vấn
Dự án FLEGT đang tuyển nhóm tư vấn thực hiện hoạt động "Thiết lập mạng lưới cộng đống sống phụ thuộc vào rừng" và "Xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng"
Dự án FLEGT khu vực miền Trung tuyển chuyên gia tư vấn
Hội thảo CÔNG TÁC GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỘNG ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
KHỞI ĐỘNG QUỸ SÁNG KIẾN “TRẺ EM VÀ THANH NIÊN VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” GIAI ĐOẠN 2015 – 2016
Đăng nhập
Tài khoản
Mật khẩu
Tin tổng hợp
Việt Nam mới chiếm 6% thị phần thế giới về gỗ và sản phẩm gỗ
Phát huy hiệu quả dịch vụ môi trường rừng
Đề xuất mức chi trả và xác định số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Văn kiện hiệp định VPA/FLEGT
Năm 2020 gỗ Việt Nam có thể được cấp phép FLEGT
Chất dẻo sinh học là cách thức bảo vệ môi trường mới ở Nhật Bản
Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) hoàn tất đàm phán thoả thuận chống khai thác bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp
Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
Newsletter
Email của bạn:
Logo các đối tác
 

CORENARM - Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài Nguyên

Địa chỉ: 29A/9 Lê Quý Đôn, Tp. Huế        ĐT: +84 947 080 974

Email: corenarm@gmail.com  Website: http://corenarm.org.vn

Số lần truy cập: 1508554
Số người đang online: 1