Văn kiện hiệp định VPA/FLEGT


 Ngày 11/5/2017, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã ký tắt kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện thuộc Chương trình Tăng cường thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (gọi tắt là Hiệp định VPA/FLEGT).

Văn kiện hiệp định này sẽ được Việt Nam và EU sử dụng để trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn hiệp định. Sau đó, chính phủ Việt Nam sẽ nội luật hóa các cam kết được nêu trong Hiệp định bằng các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện.

Trân trọng giới thiệu toàn văn Hiệp định VPA/FLEGT bao gồm phần lời văn Hiệp định và 9 phụ lục kỹ thuật tại hai đường link sau:
- Văn kiện Hiệp định bản tiếng Anh được đăng tải trên trang mạng của Liên Minh Châu Âu (EU) theo đường link:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/11_05_2017_EU_Vietnam_VPA.pdf
 
- Văn kiện Hiệp định bản dịch tiếng Việt được đăng trên trang mạng của Tổng cục Lâm nghiệp theo đường link:
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/dam-phan-vpa-flegt-voi-eu/toan-van-hiep-dinh-vpa-flegt-giua-viet-nam-va-eu-ban-dich-a3404