Làm sao để quản lý rừng phòng hộ một cách bền vững?

Nhằm cung cấp thông tin về chuyển tiếp rừng nhiệt đới và hỗ trợ kết nối các chủ rừng nhà nước triển khai phương án Quản lý rừng bền vững theo cơ chế tự chủ tài chính theo định hướng tại Hội nghị toàn quốc về Công tác quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng … Continue reading Làm sao để quản lý rừng phòng hộ một cách bền vững?