Hướng dẫn Nhận dạng cây rừng

Quyển sách này là một trong những ấn phẩm thuộc dự án “Đánh giá bảnchất của hiện tượng chuyển tiếp rừng ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái xã hội ở diện tích rừng do địa phương quản lý”(gọi tắt là dự án FTViet), thuộc … Continue reading Hướng dẫn Nhận dạng cây rừng