ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG HIỆU QUẢ

Nghiên cứu định hướng xây dựng mô hình quản trị rừng cộng đồng hiệu quả là một phần trong dự án “Tăng cường sự tham gia của Mạng lưới các Tổ chức Xã hội Dân sự Việt Nam ở khu vực miền Trung trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”.  Dựa trên…

Read more ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG HIỆU QUẢ

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TUYỂN CHỌN, SẢN XUẤT CÁC GIỐNG LÚA NGẬP MẶN

Cuốn “Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật tuyển chọn, sản xuất các giống lúa ngập mặn tại xã Hương Phong” được biên soạn nhằm mục đích phổ biến rộng rãi những kiến thức kỹ thuật cơ bản về kỹ thuật phục tráng các giống lúa địa phương ở khu vực vùng ven đầm phá tỉnh…

Read more HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TUYỂN CHỌN, SẢN XUẤT CÁC GIỐNG LÚA NGẬP MẶN

GUIDE ON ORGANIZATION, FORMATION, IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF RATTAN INTEREST GROUPS

Cẩm nang về sự tổ chức, hình thành, triển khai và quản lý các “nhóm lợi ích mây” đã được Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tài nguyên (CORENARM) biên soạn theo các yêu cầu của WWF (thông qua Dự án mây bền vững – Sustainable Rattan Project), đồng thời cũng dựa theo các…

Read more GUIDE ON ORGANIZATION, FORMATION, IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF RATTAN INTEREST GROUPS