CORENARM

Resources in your hands

CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

 1. Quản lý và Bảo tồn đa dạng sinh học

[PR01]- Dự án: “Phục hồi và bảo tồn loài cây Huê Mộc (Dalbergia tonkinensis Praine) ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 5/2007- 5/2008
 • Ngân sách: 10.000 USD
 • Nhà tài trợ: FFI và Delfra

2. Biến đổi khí hậu & Giảm nhẹ thiên tai

[PR02]- Dự án: “Nâng cao năng lực cho các đối tác của Chương trình tài trợ nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) về biến đổi khí hậu

 • Thời gian thực hiện: 6/2010 – 6/2013
 • Ngân sách: USD 50,000 (of which: SGP’s buget: USD 50,000)
 • Nhà tài trợ: Global Environmental Program (GEF) /Small Grant Fund (SGF)/ UNDP

[PR03]- Dự án: “Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác, sử dụng đất bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thời gian thực hiện: 4/2010 – 4/2012
 • Ngân sách: 99,000 USD (trong đó SGF: 50,000 USD; CORENARM và địa phương: 49,000 USD)
 • Nhà tài trợ: Global Environmental Program (GEF) /Small Grant Fund (SGF)/ / UNDP

3. Quản lý rừng bền vững & Chứng chỉ rừng

[PR04]- Dự án: “Tăng cường sự tham gia của Mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự khu vực miền Trung Việt Nam trong tiến trình đàm phán và thực thi hiệp định FLGET – VPA”.

 • Dự án này CORENARM cùng với tổ chức ICCO Hà Lan, Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD) phối hợp xây dựng và đồng thực hiện, quản lý
 • Thời gian thực hiện: 2014 – 2017
 • Ngân sách: EUROS 468,000 ( trong đó: EU tài trợ : 400,000, đóng góp ICCO: 68,000)
 • Nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU)

[PR05]- Dự án: “Vận động công chúng tham gia xây dựng quy chế quản lý tài nguyên thiên nhiên thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 3/2010 – 2/2011
 • Ngân sách: 495 triệu đồng, trong đó: a/TAF: 405 triệu đồng, b/CORENARM và địa phương: 90 triệu đồng

[PR06]- Dự án: “Vận động sửa đổi chính sách chi trả dịch vụ Môi trường Rừng hướng đến công bằng và bền vững“.

 • Thời gian thực hiện: 2015
 • Ngân sách: EUROS USD 43,000
 • Nhà tài trợ: Oxfam Anh/ Mạng lưới đất rừng FORLAND

[PR07]- Dự án: “Xây dựng và thể chế hoá hướng dẫn hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) đối với PFES ở Việt Nam“.

 • Dự án này CORENARM phối hợp với Panature đồng thực hiện
 • Thời gian thực hiện: 2016
 • Ngân sách: 30,000 USD
 • Nhà tài trợ: OXFARM/ FORLAND

4. Phát triển sinh kế bền vững

[PR08]- Dự án: “Nâng cao năng lực quản lý rừng giao cho cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 4/2006- 4/2007
 • Ngân sách: 50,000 USD
 • Nhà tài trợ: Ford Foundation

[PR09]- Dự án: “Phát triển thị trường sản phẩm dệt Dzèng cho đồng bảo dân tộc ở xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (DGF File: 103406; Grantee ID: 803642; Project Number: 02125)”.

 • Thời gian thực hiện: 4/2006-4/2007
 • Ngân sách: 18,000 USD
 • Nhà tài trợ: World Bank (FY2006 Development Grant Facility Window 2; Global Fund for Indigenous Peoples)

[PR10]- Dự án: “Tăng cường kỹ năng tiếp cận thị trường cho các khuyến nông viên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 4/2007-4/2008
 • Ngân sách: 4,000 USD
 • Nhà tài trợ: World Bank tại VIệt Nam – Quỹ sáng tạo Việt Nam năm 2007

[PR11]- Dự án: “Cải thiện sinh kế thông qua việc xây dựng hệ thống sử dụng đất bền vững ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 6/2008- 8/2010
 • Ngân sách: 74.000 USD
 • Nhà tài trợ: EGP/IUCN NL

[PR12]- Dự án: “Tiếp cận tài nguyên đất và các dịch vụ xã hội cho người dân tái định cư ở huỵên Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

 • Dự án này CORENARM cùng với Trung tâm nghiên cứu và Phát triển xã Hội (CSRD) cùng phối hợp xây dựng và đồng quản lý thực hiện.
 • Thời gian thực hiện: 9/2010 – 12/2012
 • Ngân sách: 155,000 EUROS (trong đó 50% ngân sách cho CORENARM)

[PR13]- Dự án: “Tiếp cận đất và quản lý bền vững cho cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số (LAMPE)“.

 • Dự án này CORENARM cùng với Trung tâm nghiên cứu và Phát triển xã Hội (CSRD) cùng phối hợp xây dựng và đồng quản lý thực hiện.
 • Thời gian thực hiện: 2013 – 12/2016
 • Ngân sách: 190,000 EUROS (trong đó 50% ngân sách cho CORENARM)
 • Nhà tài trợ: ICCO Viet Nam

[PR14]- Dự án: “Tăng cường quá trình thu hồi đất từ SFE và giao đất cho cộng đồng địa phương”.

 • Thời gian thực hiện: 2016
 • Ngân sách: 34,000 USD
 • Nhà tài trợ: OXFARM/FORLAND
Resilience Science

Resources in your hands

Learning Sustainability

A Learning Change Project Blog

%d bloggers like this: