– Trải qua gần 15 năm hoạt động, Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn tài nguyên đã thực hiện rất nhiều dự án liên quan đến 4 hoạt động chính: Quản lý và Bảo tồn đa dạng sinh học, Biến đổi khí hậu & Giảm nhẹ thiên tai, Quản lý rừng bền vững & Chứng chỉ rừng, Phát triển sinh kế bền vững.