I. Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học
1. Điều tra, đánh giá các loài thực vật ngoại tầng, cây xâm lấn ảnh hưởng đến diễn thế rừng và đề xuất giải pháp lâm sinh phù hợp tại đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm, tài trợ bởi BQL KBT Biển Cù Lao Chàm, Hội An, 2020.
2. Tập huấn Nhận diện cây bản địa và ứng dụng phần mềm trong giám sát các khu vực chi trả Dịch vụ Môi trường rừng (DVMTR) cho các cán bộ bảo vệ rừng của VQG Bạch Mã-Huế; Khu Bảo tồn Sao la Thừa Thiên Huế, Khu Bảo tồn Sao la Quảng Nam và một số chủ rừng nằm trong lưu vực được chi trả DVMTR, tài trợ bởi WWF, 06/2020.
3. Tư vấn ngắn hạn – Điều tra đa dạng sinh học tài nguyên thực vật trên cạn Khu Dữ trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, tài trợ bởi WWF, 05/2019.
4. Tập huấn về Nhận diện các loài cây bản địa và cây gỗ có giá trị cho các cán bộ bảo vệ rừng của Khu Bảo Tồn thiên nhiên Sông Thanh và Khu Bảo tồn Voi, tỉnh Quảng Nam, tài trợ bởi Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ (USFS) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)-7/2018.
5. Vận động công chúng và tăng cường sự tham gia của người dân vào việc bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên ở Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, được tài trợ bởi Quỹ Châu Á (Trưởng nhóm tư vấn – Tư vấn ngắn hạn), 6/2010 – 2/2011.
6. Dự án Mây Bền Vững, tài trợ bởi WWF –EU-IKEA tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế (Trưởng nhóm tư vấn, 3 gói thầu dịch vụ), 12/2010.
7. Tư vấn kiểm kê rừng có sự tham gia như thủ tục pháp lý thuộc thủ tục “Cấp phát rừng” theo quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BNN” (5/2009).
II. Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai
1. Xây dựng module Tài liệu Tập huấn sẵn sàng tham gia thực hiện REDD+/FCPF tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, 07/2019.
2. Đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội tham gia có hiệu quả trong quá trình thực hiện chương trình giảm phát thải Bắc Trung Bộ, 04/2019.
3. Tư vấn ngắn hạn- Tập huấn giảng viên về tiến trình lập kế hoạch có sự tham gia – Lux- 03/2014.
4. Các giải pháp nông nghiệp thay thế cho các lựa chọn giảm thiểu đề phòng Thiên tai ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, 4/2008.
III. Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng
1. Tập huấn Nâng cao năng lực cho Hội chủ rừng PTBV tỉnh Thừa Thiên Huế (FOSDA) về Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam và Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT, tài trợ bởi Ecodit, 07-08/2020.
2. Tập huấn và tư vấn ngắn hạn Về Bộ Tiêu chuẩn Quản lý Rừng FSC Quốc gia của Việt Nam cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thuý Sơn, Cần Thơ, 05/2020.
3. Tập huấn ToT cho các cán bộ Trung tâm Đào tạo Quản lý Rừng Bền vững và CHứng chỉ rừng (PSFM) về Lập kế hoạch và các kỹ thuật Giám sát và Đánh giá trong Kế hoạch Quản lý rừng bền vững, tài trợ bởi DFS, 09/2019.
4. Phối hợp với Công ty cấp Chứng chỉ rừng quốc tế GFA tổ chức các “Hội thảo thông tin FSC” tại Huế (11/2018), Tuyên Quang (06/2019) và Phú Yên (08/2019).
5. Tư vấn ngắn hạn về Tăng cường năng lực về thực hiện Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) cho Công ty Cao Su Bình Long và Công ty Cao su Phú Riềng, 07-09/2019.
6. Tập huấn về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, tài trợ bởi NEPCON, 05/2019.
7. Tư vấn ngắn hạn – Đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng FSC, được tài trợ bởi Vụ PTSXLN – Tổng cục Lâm nghiệp, 12/2018.
8. Tập huấn về Quản lý rừng bền vững cho công ty Lâm nghiệp Bến Hải – Forest Finance – 5/2012.
9. Nghiên cứu tình trạng thực thi các chính sách và chương trình quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở tỉnh Lào Cai ( 6/2009)

10. Đánh giá và giảm sát báo cáo dự án mô hình rừng cộng đồng được thực hiện bởi EC/UNDP – SGP PTF ở thôn Yang Mao, huyện KrongBong, tỉnh Daklak (trưởng nhóm tư vấn), 6/2007.
11. Nghiên cứu quá trình phát triển thể chế và củng cố tổ chức (IDOS) cho 4 Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 3/2006 – 6/2007.
12. Tư vấn phương pháp thí điểm quản lý rừng dựa vào cộng đồng (CFM) ở huyện Nam Đông (3 thí điểm), huyện A Lưới (4 thí điểm) tỉnh Thừa Thiên Huế, 4 – 6/2006.
IV. Phát triển sinh kế bền vững
1. Dự án Phát triển nông thông Quảng Điền (Vie/023), huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, tài trợ bởi Chính phủ Luxembuorg và Việt Nam: Đánh giá nội bộ và viết báo cáo kết thúc Dự án, 9/2011.
2. Tập huấn xây dựng và quản lý vườn ươm Mây cho dự án Mây bền vững, tài trợ bởi WWF tại 2 hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế (5/ 2011).
3. Dự án Phát triển nông thông Quảng Điền (Vie/023), huyện Quảng Điền, Tỉnh TTH: Đánh giá tiến trình lập kế hoạch có sự tham gia và Viết sổ tay Lập kế hoạch Phát triển KTXH có sự tham gia (LPPP- LUX- 05/2012), 4/2011.
4. Nghiên cứu khảo sát điều kiện kinh tế xã hội và kế hoạch tái định cư cho dự án cấp nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế, được tài trợ bởi Ngân hàng Phát triển Chấu Á, 1/2010.
5. Nghiên cứu về chuỗi giá trị Mây và sự hình thành các nhóm Sở thích Mây cho dự án Mây bền vững tại 2 huyện Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Bảo vệ thiên nhiên thế giới, (11/2009).
6. Tư vấn về “Các mô hình nông – lâm nghiệp hướng vào thị trường ở Tiên Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam”, (thành viên nhóm tư vấn), 5/2009.
7. Thiết kế và tiến hành lớp tập huấn “Bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh” (SIYB) cho nhóm mục tiêu của sản phẩm dệt Dzeng, xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (2/2007).
8. Đánh giá sự phát triển thị trường sản phẩm dệt Dzeng ở xá Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế ( 8 – 9/2007).
9. Thiết kế, tập huấn và thành lập “quỹ phát triển xoay vòng” cho người dân tộc Tà ôi ở xã Phú Vinh, huyện A Lưới (3 – 4/2007).
10. Thiết kế và tiến hành lớp tập huấn “Bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh” (SIYB) cho nhóm mục tiêu của sản phẩm dệt Dzeng, xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (2/2007).
11. Tiến hành khảo sát sự phát triển chuỗi giá trị Bơ ở tỉnh ĐăkLăk, 1/2007.
12. Phân tích thị trường và phát triển thị trường lâm sản phi gỗ trong khuôn khổ dự án Hành lang Xanh (thành viên nhóm tư vấn), 8/2006.
13. Tiến hành khảo sát sự phát triển chuỗi giá trị Mây ở tỉnh Quảng Nam, 3/2006.