Trong quá trình hoạt động CORENARM đã phối hợp với những đối tác trong và ngoài nước để đồng thực hiện các dự án. Dưới đây là tất cả những dự án liên quan đến 4 lĩnh vực chính đã được hoàn thành.