[PR02]- Dự án: “Nâng cao năng lực cho các đối tác của Chương trình tài trợ nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) về biến đổi khí hậu

  • Thời gian thực hiện: 6/2010 – 6/2013
  • Ngân sách: USD 50,000 (of which: SGP’s buget: USD 50,000)
  • Nhà tài trợ: Global Environmental Program (GEF) /Small Grant Fund (SGF)/ UNDP

[PR03]- Dự án: “Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác, sử dụng đất bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Thời gian thực hiện: 4/2010 – 4/2012
  • Ngân sách: 99,000 USD (trong đó SGF: 50,000 USD; CORENARM và địa phương: 49,000 USD)
  • Nhà tài trợ: Global Environmental Program (GEF) /Small Grant Fund (SGF)/ / UNDP