[PR08]- Dự án: “Nâng cao năng lực quản lý rừng giao cho cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 4/2006- 4/2007
 • Ngân sách: 50,000 USD
 • Nhà tài trợ: Ford Foundation

[PR09]- Dự án: “Phát triển thị trường sản phẩm dệt Dzèng cho đồng bảo dân tộc ở xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (DGF File: 103406; Grantee ID: 803642; Project Number: 02125)”.

 • Thời gian thực hiện: 4/2006-4/2007
 • Ngân sách: 18,000 USD
 • Nhà tài trợ: World Bank (FY2006 Development Grant Facility Window 2; Global Fund for Indigenous Peoples)

[PR10]- Dự án: “Tăng cường kỹ năng tiếp cận thị trường cho các khuyến nông viên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 4/2007-4/2008
 • Ngân sách: 4,000 USD
 • Nhà tài trợ: World Bank tại VIệt Nam – Quỹ sáng tạo Việt Nam năm 2007

[PR11]- Dự án: “Cải thiện sinh kế thông qua việc xây dựng hệ thống sử dụng đất bền vững ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 6/2008- 8/2010
 • Ngân sách: 74.000 USD
 • Nhà tài trợ: EGP/IUCN NL

[PR12]- Dự án: “Tiếp cận tài nguyên đất và các dịch vụ xã hội cho người dân tái định cư ở huỵên Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

 • Thời gian thực hiện: 9/2010 – 12/2012
 • Ngân sách: 155,000 EUROS (trong đó 50% ngân sách cho CORENARM)
 • Nhà tài trợ:
 • Dự án này CORENARM cùng với Trung tâm nghiên cứu và Phát triển xã Hội (CSRD) cùng phối hợp xây dựng và đồng quản lý thực hiện.

[PR13]- Dự án: “Tiếp cận đất và quản lý bền vững cho cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số (LAMPE)“.

 • Thời gian thực hiện: 2013 – 12/2016
 • Ngân sách: 190,000 EUROS (trong đó 50% ngân sách cho CORENARM)
 • Nhà tài trợ: ICCO Viet Nam
 • Dự án này CORENARM cùng với Trung tâm nghiên cứu và Phát triển xã Hội (CSRD) cùng phối hợp xây dựng và đồng quản lý thực hiện.

[PR14]- Dự án: “Tăng cường quá trình thu hồi đất từ SFE và giao đất cho cộng đồng địa phương”.

 • Thời gian thực hiện: 2016
 • Ngân sách: 34,000 USD
 • Nhà tài trợ: OXFARM/FORLAND