[PR04]- Dự án: “Tăng cường sự tham gia của Mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự khu vực miền Trung Việt Nam trong tiến trình đàm phán và thực thi hiệp định FLGET – VPA”.

 • Thời gian thực hiện: 2014 – 2017
 • Ngân sách: EUROS 468,000 ( trong đó: EU tài trợ : 400,000, đóng góp ICCO: 68,000)
 • Nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU)
 • Dự án này CORENARM cùng với tổ chức ICCO Hà Lan, Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD) phối hợp xây dựng và đồng thực hiện, quản lý

[PR05]- Dự án: “Vận động công chúng tham gia xây dựng quy chế quản lý tài nguyên thiên nhiên thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 3/2010 – 2/2011
 • Ngân sách: 495 triệu đồng, trong đó: a/TAF: 405 triệu đồng, b/CORENARM và địa phương: 90 triệu đồng

[PR06]- Dự án: “Vận động sửa đổi chính sách chi trả dịch vụ Môi trường Rừng hướng đến công bằng và bền vững“.

 • Thời gian thực hiện: 2015
 • Ngân sách: EUROS USD 43,000
 • Nhà tài trợ: Oxfam Anh/ Mạng lưới đất rừng FORLAND

[PR07]- Dự án: “Xây dựng và thể chế hoá hướng dẫn hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) đối với PFES ở Việt Nam“.

 • Thời gian thực hiện: 2016
 • Ngân sách: 30,000 USD
 • Nhà tài trợ: OXFARM/ FORLAND
 • Dự án này CORENARM phối hợp với Panature đồng thực hiện