CORENARM

Resources in your hands

Ongoing projects

1. Quản lý và Bảo tồn đa dạng sinh học

[PR15]- Dự án: “Đánh giá bản chất của hiện tượng chuyển tiếp rừng ở Việt Nam: Dịch vụ Hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý” (Gọi tắt là dự án FTVIET).

  • Thời gian thực hiện: 2017 – 2020
  • Ngân sách: 919.122 CHF (954,721 USD)
  • Nhà tài trợ: SNSF và SDC (Thuỵ Sỹ)
  • Điều phối dự án tại Thuỵ Sỹ: Đại học Lausane Thuỵ Sỹ

Quý đọc giả có thể tìm hiểu chi tiết về dự án tại đây.

Resilience Science

Resources in your hands

Learning Sustainability

A Learning Change Project Blog

%d bloggers like this: