Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (Consultative and Research Center on Natural Resources Management) – CORENARM là một tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận của Việt Nam.

CORENARM được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-LHH ngày 21/10/2005 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, và được Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép hoạt động KHCN lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 5 năm 2006.

Sứ mạnh

Góp phần quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường song
hành với chiến lược cải thiện sinh kế theo hướng bền vững
thông qua các nghiên cứu và dịch vụ tư vấn chất lượng cao.

.