Home

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

Consultative and Research Center on Natural Resources Management (CORENARM)


Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường đi đôi với chiến lược cải thiện sinh kế theo hướng bền vững thông qua các công trình nghiên cứu và dịch vụ tư vấn chất lượng cao.


Liên hệ với chúng tôi

—————————————————————————————————————————————