Cộng tác viên

Trong quá trình triển khai các hoạt động trong các gói nghiên cứu, tư vấn cụ thể;  hoặc định kỳ trao đổi về tổ chức, hoạt động và chiến lược của CORENARM, CORENARM đã phối hợp với các thành viên ở các đơn vị khác với vai trò chuyên gia, cộng tác viên như Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Bệnh viện YHCT TT Huế, ĐH Nông Lâm Huế,…