Địa bàn hoạt động

Biểu đồ phân bố dự án nghiên cứu, dịch vụ tư vấn của CORENARM.

Tỷ lệ các dự án nghiên cứu, dịch vụ tư vấn mà Trung tâm Nghiên cứu và Tư Vấn Quản lý Tài nguyên đã và đang thực hiện từ năm 2006 đến 2021 trên 3 miền Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.