CORENARM

Resources in your hands

Lĩnh vực hoạt động

Với sứ mệnh góp phần quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường song hành với chiến lược cải thiện sinh kế theo hướng bền vững thông qua các nghiên cứu và dịch vụ tư vấn chất lượng cao. Từ đó, trung tâm CORENARM tập trung hoạt động trên 4 lĩnh vực chính:

  1. Quản lý và Bảo tồn đa dạng sinh học

2. Biến đổi khí hậu & Giảm nhẹ thiên tai

3. Quản lý rừng bền vững & Chứng chỉ rừng

4. Phát triển sinh kế bền vững

@corenarm

Resilience Science

Resources in your hands

Learning Sustainability

A Learning Change Project Blog

%d bloggers like this: