Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) – Tuyển dụng.

Thông báo vị trí tuyển dụng: Điều phối viên cấp tỉnh và Điều phối viên thực địa miền Trung, chương trình Bảo tồn đa dạng sinh học USAID-Việt Nam. Bản mô tả công việc chi tiết cho các vị trí này được đính kèm tại đây. Ứng viên quan tâm vui lòng gửi email xin … Continue reading Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) – Tuyển dụng.