CORENARM

Lịch sử hình thành

Trung tâm nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (Consultative and Research Center on Natural Resources Management – CORENARM) là một tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận của Việt Nam. CORENARM được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ-LHH ngày 21/10/2005 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và giấy phép hoạt động khoa học công nghệ số 01/2006 do Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 30/6/2006.

Báo cáo tình hình hoạt động qua các năm tại đây.

Sứ mệnh

Quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường đi đôi với chiến lược cải thiện sinh kế theo hướng bền vững thông qua các công trình nghiên cứu và dịch vụ tư vấn chất lượng cao.

Phương pháp tiếp cận

  • Phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên (QLTN) và môi trường để cập nhật các chính sách và lồng ghép các nghiên cứu ứng dụng vào hệ thống QLTN cấp cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về mặt chuyên môn và xã hội.
  • Tư vấn hai chiều – địa phương và nhà tài trợ – các nội dung liên quan đến lĩnh vực QLTN nhằm tìm kiếm các nguồn đầu tư hỗ trợ cho địa phương về tổ chức thực hiện và nâng cao năng lực quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có trên địa bàn.
  • Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu và đào tạo thiết kế các chương trình đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn cho các địa phương về QLTN và phát triển sinh kế bền vững.
  • Kết nối với mạng lưới NGO Việt Nam để chia sẻ, cập nhật thông tin, và hợp tác tìm kiếm các nguồn hỗ trợ nhằm triển khai các hoạt động QLTN và phát triển sinh kế bền vững trên địa bàn cả nước và khu vực.

Hồ sơ năng lực

Bạn có thể xem chi tiết về hồ sơ năng lực CORENARM cập nhật vào tháng 12 năm 2022 Tại đây.

Mạng lưới – đối tác