GUIDE ON ORGANIZATION, FORMATION, IMPLEMENTATION AND MANAGEMENT OF RATTAN INTEREST GROUPS

Cẩm nang về sự tổ chức, hình thành, triển khai và quản lý các “nhóm lợi ích mây” đã được Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Tài nguyên (CORENARM) biên soạn theo các yêu cầu của WWF (thông qua Dự án mây bền vững – Sustainable Rattan Project), đồng thời cũng dựa theo các nhu cầu của những nhóm lợi ích mây (Rattan Interest Groups), để hỗ trợ các nhóm này trong việc quản lý, triển khai, giám sát và đánh giá các hoạt động của dự án một cách tốt hơn.

Tài liệu này cũng là một phần của các dịch vụ tư vấn do dự án cung cấp để hỗ trợ các nhóm nông dân chủ chốt, người trồng rừng địa phương và nhân viên hỗ trợ dự án tại các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Quý đọc giả quan tâm có thể tải cẩm nang tại đây.