Bảo tồn đa dạng sinh học


Các dịch vụ tư vấn đã và đang thực hiện


6. Điều tra, đánh giá các loài thực vật ngoại tầng, cây xâm lấn ảnh hưởng đến diễn thế rừng và đề xuất giải pháp lâm sinh phù hợp tại đảo Hòn Lao, Cù Lao Chàm_2020_KBT Biển Cù Lao Chàm, Hội An

5. Tập huấn Nhận diện cây bản địa và ứng dụng phần mềm trong giám sát các khu vực chi trả Dịch vụ Môi trường rừng cho các cán bộ bảo vệ rừng của VQG Bạch Mã-Huế; Khu Bảo tồn Sao La Thừa Thiên Huế, Khu Bảo tồn Sao La Quảng Nam và một số chủ rừng nằm trong lưu vực được chi trả DVMTR_2020_WWF

4. Xây dựng module Tài liệu Tập huấn sẵn sàng tham gia thực hiện REDD+/FCPF tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ_2019_Pan Nature

3. Tư vấn ngắn hạn – Điều tra đa dạng sinh học tài nguyên thực vật trên cạn khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam_2019_WWF

2. Đánh giá nhu cầu tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội tham gia có hiệu quả trong quá trình thực hiện chương trình giảm phát thải Bắc Trung Bộ_2019_Pan Nature

1. Tập huấn về Nhận diện các loài cây bản địa và cây gỗ có giá trị KBT Sông Thanh KBT Voi_2018_USFS/USAID 1. Tập huấn về Nhận diện các loài cây bản địa và cây gỗ có giá trị KBT Sông Thanh KBT Voi_2018_USFS/USAID, tỉnh Quảng Nam.