Bảo tồn đa đạng sinh học


Các chương trình nghiên cứu đã và đang thực hiện

[PR16]- Đề tài NCKH: Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế”.

 • Thời gian thực hiện: 9/2021-12/2022.
 • Ngân sách: 1.8 tỷ đồng.
 • Nhà tài trợ: Ngân sách nhà nước.
 • Dự án này CORENARM phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung, Bệnh viện YHCT TT Huế, ĐH Nông Lâm Huế,…
 • Các hoạt động NCKH đã và đang thực hiện tại đây.

 [PR07]- Dự án: “Xây dựng và thể chế hoá hướng dẫn hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) đối với PFES ở Việt Nam“.

 • Thời gian thực hiện: 2016.
 • Ngân sách: 30,000 USD.
 • Nhà tài trợ: OXFARM/ FORLAND.
 • Dự án này CORENARM phối hợp với Panature đồng thực hiện.

 [PR05]- Dự án: “Vận động công chúng tham gia xây dựng quy chế quản lý tài nguyên thiên nhiên thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 3/2010 – 2/2011.
 • Ngân sách: 495 triệu đồng, trong đó: a/TAF: 405 triệu đồng, b/CORENARM và địa phương: 90 triệu đồng.
 • Tóm tắt dự án tại đây.

[PR01]- Dự án: “Phục hồi và bảo tồn loài cây Huê Mộc (Dalbergia tonkinensis Praine) ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 5/2007- 5/2008.
 • Ngân sách: 10.000 USD.
 • Nhà tài trợ: FFI và Delfra.
 • Tóm tắt dự án tại đây.