Lâm nghiệp cộng đồng


Các dịch vụ tư vấn đã và đang thực hiện


4. Hỗ trợ cộng đồng xã Hướng Phùng và Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị điều tra trữ lượng Mây, Tre và đánh giá FSC cho lâm sản ngoài gỗ Mây và Tre tại 02 khu vực này_2021_MCMV

3. Nghiên cứu tình trạng thực thi các chính sách và chương trình quản lý rừng dựa vào cộng đồng ở tỉnh Lào Cai _2009_Oxfam Britain

2. Đánh giá và giám sát báo cáo dự án mô hình rừng cộng đồng ở thôn Yang Mao, huyện KrongBong, tỉnh Daklak_2007_EU/UNDP/SGP

1. Tư vấn quản lý rừng dựa vào cộng đồng (CFM) ở huyện Nam Đông, huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế_2006_SIDA