Phát triển sinh kế bền vững


Các dịch vụ tư vấn đã và đang thực hiện


14. Tập huấn giảng viên (ToT) về Lập kế hoạch có sự tham gia tại tỉnh Thừa Thiên Huế_2014_LuxDev

13. Tập huấn xây dựng và quản lý vườn ươm Mây cho dự án Mây bền vững tại 2 hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam_2011_WWF

12. Đánh giá nội bộ và viết báo cáo kết thúc dự án Phát triển nông thôn Quảng Điền (Vie/023), huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế _2011_LuxDev

11. Đánh giá tiến trình lập kế hoạch có sự tham gia và viết sổ tay lập kế hoạch phát triển KTXH có sự tham gia của dự án Phát triển nông thông Quảng Điền (Vie/023), huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế_2011_LuxDev

10. Tập huấn Nhóm sở thích Dự án Mây bền vững tại Quảng Nam và Thừa Thiên Huế_2010_WWF –EU-IKEA

9. Nghiên cứu khảo sát điều kiện kinh tế xã hội và kế hoạch tái định cư cho dự án cấp nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế_2010_ADB

8. Nghiên cứu về chuỗi giá trị Mây và sự hình thành các nhóm Sở thích Mây cho dự án Mây bền vững tại 2 huyện Nam Đông và A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế và huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam_2009_WWF

7. Tư vấn về “Các mô hình nông – lâm nghiệp hướng vào thị trường ở Tiên Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam”_2009_WWF

6. Xây dựng các giải pháp nông nghiệp thay thế cho các lựa chọn giảm thiểu đề phòng Thiên tai ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa_2008_CARE

5. Đánh giá sự phát triển thị trường sản phẩm dệt Dzeng ở xá Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế_2007_World Bank

4. Nghiên cứu quá trình phát triển thể chế và củng cố tổ chức (IDOS) cho 4 Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế_2007_LuxDev

3. Thiết kế, tập huấn và thành lập “quỹ phát triển xoay vòng” cho người dân tộc Tà ôi ở xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế_2007_World Bank

2. Thiết kế và tiến hành lớp tập huấn “Bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh” (SIYB) cho nhóm mục tiêu của sản phẩm dệt Dzeng, xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế  _2007_LuxDev

1. Phân tích thị trường và phát triển thị trường lâm sản phi gỗ tỉnh Thừa Thiên Huế_2006_GEF/KFW