Phát triển sinh kế bền vững


Các chương trình nghiên cứu đã thực hiện


[PR14]- Dự án: “Tăng cường quá trình thu hồi đất từ SFE và giao đất cho cộng đồng địa phương”.

 • Thời gian thực hiện: 2016.
 • Ngân sách: 34,000 USD.
 • Nhà tài trợ: OXFARM/FORLAND.

[PR13]- Dự án: “Tiếp cận đất và quản lý bền vững cho cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số (LAMPE)“.

 • Thời gian thực hiện: 2013 – 12/2016.
 • Ngân sách: 190,000 EUROS (trong đó 50% ngân sách cho CORENARM).
 • Nhà tài trợ: ICCO Viet Nam.
 • Dự án này CORENARM cùng với Trung tâm nghiên cứu và Phát triển xã Hội (CSRD). cùng phối hợp xây dựng và đồng quản lý thực hiện.

[PR12]- Dự án: “Tiếp cận tài nguyên đất và các dịch vụ xã hội cho người dân tái định cư ở huỵên Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

 • Thời gian thực hiện: 9/2010 – 12/2012.
 • Ngân sách: 155,000 EUROS (trong đó 50% ngân sách cho CORENARM).
 • Dự án này CORENARM cùng với Trung tâm nghiên cứu và Phát triển xã Hội (CSRD) cùng phối hợp xây dựng và đồng quản lý thực hiện.

[PR03]- Dự án: “Xây dựng mô hình cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua bảo tồn, khai thác, sử dụng đất bền vững và tổng hợp tài nguyên thiên nhiên ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 • Thời gian thực hiện: 4/2010 – 4/2012.
 • Ngân sách: 99,000 USD (trong đó SGF: 50,000 USD; CORENARM và địa phương: 49,000 USD).
 • Nhà tài trợ: Global Environmental Program (GEF) /Small Grant Fund (SGF)/ / UNDP.
 • Ấn phẩm dự án tại đây.

[PR11]- Dự án: “Cải thiện sinh kế thông qua việc xây dựng hệ thống sử dụng đất bền vững ở thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 6/2008- 8/2010.
 • Ngân sách: 74.000 USD.
 • Nhà tài trợ: EGP/IUCN NL.
 • Tóm tắt dự án tại đây.

[PR10]- Dự án: “Tăng cường kỹ năng tiếp cận thị trường cho các khuyến nông viên huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 4/2007-4/2008.
 • Ngân sách: 4,000 USD.
 • Nhà tài trợ: World Bank tại VIệt Nam – Quỹ sáng tạo Việt Nam năm 2007.
 • Tóm tắt dự án tại đây.

[PR09]- Dự án: “Phát triển thị trường sản phẩm dệt Dzèng cho đồng bảo dân tộc ở xã Phú Vinh, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế (DGF File: 103406; Grantee ID: 803642; Project Number: 02125)”.

 • Thời gian thực hiện: 4/2006-4/2007.
 • Ngân sách: 18,000 USD.
 • Nhà tài trợ: World Bank (FY2006 Development Grant Facility Window 2; Global Fund for Indigenous Peoples).
 • Tóm tắt dự án tại đây.