Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng


Các dịch vụ tư vấn đã và đang thực hiện


13. Tư vấn nâng cao năng lực và xây dựng hồ sơ chứng nhận Chứng chỉ nhóm FSC-FM, tuân thủ các nguyên tắc Quản lý rừng FSC Quốc gia của Việt Nam, cho Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại gỗ Thanh Chương, tỉnh Nghệ An_2021.

12. Tư vấn nâng cao năng lực và xây dựng hồ sơ chứng nhận Chứng chỉ nhóm FSC-FM, tuân thủ các nguyên tắc Quản lý rừng FSC Quốc gia của Việt Nam, cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thuý Sơn Cà Mau tại 3 tỉnh Kiêng Giang, Cà Mau, Cần Thơ_2021.

11. Tập huấn Bộ Tiêu chuẩn quản lý rừng FSC quốc gia của Việt Nam_2020_Công ty Bảo Châu Phú Yên, tỉnh Phú Yên.

10. Tập huấn nâng cao năng lực cho Hội chủ rừng phát triển bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế (FOSDA) về Bộ Tiêu chuẩn FSC Việt Nam và Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT_2020_Dự án Trường Sơn Xanh.

9.  Tập huấn Bộ Tiêu chuẩn quản lý rừng FSC quốc gia của Việt Nam_2019_Công ty Thuý Sơn Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

8. Tư vấn chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) cho Công ty Cao su Bình Long và Phú Riềng, tỉnh Bình Phước_2019_VRN (Tập đoàn CS Việt Nam)

7.  Tập huấn giảng viên (ToT) cho các cán bộ Trung tâm Đào tạo Quản lý Rừng Bền vững và Chứng chỉ rừng (PSFM) về Lập kế hoạch và các kỹ thuật Giám sát và Đánh giá trong Kế hoạch Quản lý rừng bền vững, tỉnh Quảng Trị_2019_Dự án PSFM

6.  Tổ chức Hội thảo thông tin FSC tại tỉnh Phú Yên_2019_GFA

5.  Tổ chức Hội thảo thông tin FSC tại tỉnh Tuyên Quang_2019_GFA

4. Tập huấn về Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị_2019_NEPCON

3.  Tổ chức Hội thảo thông tin FSC  tại tỉnh Thừa Thiên Huế_2018_GFA

2. Đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực về Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng FSC, tỉnh Quảng Trị_2018_VNFOREST

1. Tập huấn về Quản lý rừng bền vững cho công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị_2012_Forest Finance