Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng


Các chương trình nghiên cứu đã và đang thực hiện


[PR15]- Dự án: “Đánh giá bản chất của hiện tượng chuyển tiếp rừng ở Việt Nam: Dịch vụ Hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý” (Gọi tắt là dự án FTVIET).

 • Thời gian thực hiện: 2017 – 2023.
 • Ngân sách: 919.122 CHF (954,721 USD).
 • Nhà tài trợ: SNSF và SDC (Thuỵ Sỹ).
 • Điều phối dự án tại Thuỵ Sỹ: Đại học Lausane Thuỵ Sỹ.
 • Các hoạt động FTViet đã và đang thực hiện tại đây.

[PR04]- Dự án: “Tăng cường sự tham gia của Mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự khu vực miền Trung Việt Nam trong tiến trình đàm phán và thực thi hiệp định FLGET – VPA”.

 • Thời gian thực hiện: 2014 – 2017.
 • Ngân sách: EUROS 468,000 ( trong đó: EU tài trợ : 400,000, đóng góp ICCO: 68,000).
 • Nhà tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU).
 • Dự án này CORENARM cùng với tổ chức ICCO Hà Lan, Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD) phối hợp xây dựng và đồng thực hiện, quản lý.

[PR06]- Dự án: “Vận động sửa đổi chính sách chi trả dịch vụ Môi trường Rừng hướng đến công bằng và bền vững“.

 • Thời gian thực hiện: 2015.
 • Ngân sách: EUROS USD 43,000.
 • Nhà tài trợ: Oxfam Anh/ Mạng lưới đất rừng FORLAND.

[PR08]- Dự án: “Nâng cao năng lực quản lý rừng giao cho cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế“.

 • Thời gian thực hiện: 4/2006- 4/2007.
 • Ngân sách: 50,000 USD.
 • Nhà tài trợ: Ford Foundation.
 • Tóm tắt dự án tại đây.