CORENARM Đơn vị thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh.

TS. Hồ Thắng – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị

Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sáng ngày 30/06/2021, TS. Hồ Thắng – giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị Giao trực tiếp tổ chức cá nhân chủ trì đề tài Khoa học Công nghệ “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế” do TS. Ngô Trí Dũng – giám đốc trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên làm chủ nhiệm.

Đề tài hướng đến hai mục tiêu sau:

– Đánh giá được thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

– Đề xuất quy hoạch vùng phát triển nguyên liệu tài nguyên cây thuốc cho các tiểu vùng sinh thái khác nhau dựa trên các dẫn liệu phân bố tự nhiên, sinh thái và tập quán sử dụng.

Sản phẩm dự kiến của đề tài là: Phương án Quy hoạch bảo tồn, sử dụng và phát triển các nhóm cây thuốc có giá trị tại các vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh T.T Huế. Dự thảo Đề án Quy hoạch vùng nguyên liệu dược liệu theo các phân vùng sinh thái trên địa bàn. Báo cáo phân tích thị trường tiềm năng của các nhóm loài cây thuốc chủ chốt. Bản đồ hiện trạng phân bố tự nhiên của các nhóm loài đề xuất, Bản đồ quy hoạch vùng phân bố thích nghi của các nhóm loài cây thuốc,…

TS. Ngô Trí Dũng chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh

TS. Hồ Thắng với vai trò chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị sau khi nghe chủ nhiệm đề tài báo cáo thuyết minh về các mục tiêu, nội dung, tính cấp thiết, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm khoa học,…đã cùng hội đồng thảo luận đưa ra các phản biện nhằm đảm bảo tính khoa học trong và sau nghiên cứu. Kết thúc hội nghị đề tài đã được hội đồng nhất trí trình cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu.

Hội đồng phản biện đề tài tại hội nghị

Nguồn: Thanhtuyen