Định hướng xây dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng hiệu quả

Nghiên cứu định hướng xây dựng mô hình quản trị rừng cộng đồng hiệu quả là một phần trong dự án “Tăng cường sự tham gia của Mạng lưới các Tổ chức Xã hội Dân sự Việt Nam ở khu vực miền Trung trong tiến trình đàm phán và thực thi Hiệp định VPA/FLEGT”.  Dựa trên thực tiễn quản lý rừng cộng đồng, nghiên cứu này được triển khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với mục tiêu cụ thể là:(1) Hệ thống hóa các bài học kinh nghiệm liên quan đến quản trị rừng hiệu quả;(2) Tổng hợp và đề xuất các tiêu chí đánh giá mô hình quản trị rừng hiệu quả; (3) Phân tích các động lực và trở ngại liên quan đến quản trị rừng hiệu quả ở điểm nghiên cứu; (4) Đề xuất các định hướng xây dựng mô hình quản trị rừng cộng đồng hiệu quả. Quý đọc giả quan tâm có thể đọc chi tiết tại đây.