Tổng quan hoạt động CORENARM năm 2021.

Có thể xem năm 2021 là một năm bản lề quan trọng trong chiến lược phát triển của Trung tâm NC&TV Quản lý Tài nguyên (CORENARM). Đánh dấu sự trở lại của CORENARM trong mạng lưới các tổ chức NGO theo các chương trình quốc gia như VPA/FLEGT, Mạng lưới bảo tồn tài nguyên TN do cộng đồng quản lý (OECM), các chương trình quốc tế đang triển khai ở Việt Nam như Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn DDSH (VFBC) do USAID tài trợ.

Dựa trên 4 lĩnh vực phát triển chính (I) Phát triển sinh kế bền vững (II) Bảo tồn đa dạng sinh học (III) Bảo tồn đa dạng sinh học (IV) Bảo tồn đa dạng sinh học CORENARM tiếp tục thực hiện các hoạt động nghiên cứu và dịch vụ tư vấn bao gồm:

(I) Dự án FTViet – Đánh giá bản chất của hiện tượng “Chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý (2017-2023).

(II) Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh – “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế” (TTH.2020-KC.08).

(III) Dịch vụ tư vấn – Tư vấn hỗ trợ Quản lý Rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.

Tất cả những hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2021 đã được trình bày tóm tắt tại đây.