Tổng quan hoạt động FTViet 2018

Dự án FTviet là dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng “chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý”.

Dự án có 04 hợp phần chính, bao gồm: (i) Hợp phần nghiên cứu Sinh thái; (ii) Hợp phần nghiên cứu Kinh tế – Xã hội; (iii) Hợp phần Nâng cao năng lực; (iv) Hợp phần Thúc đẩy chính sách.

Trong năm 2018, các thành viên tham gia dự án FTviet đã tập trung thực hiện những hoạt động liên quan đến 4 hợp phần chính trên. Tất cả những hoạt động và kết quả đạt được đã được trình bày tóm tắt trong brochure. Quý đọc giả quan tâm có thể tìm hiểu tại đây.