Tổng quan hoạt động FTviet 2021

Dự án FTViet là dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng “chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý” trong thời gian 6 năm từ 01/09/2020 – 31/08/2023, và chia làm 2 giai đoạn.

Dự án có 04 hợp phần chính, bao gồm: (i) Hợp phần nghiên cứu Sinh thái; (ii) Hợp phần nghiên cứu Kinh tế – Xã hội; (iii) Hợp phần Nâng cao năng lực; (iv) Hợp phần Thúc đẩy chính sách.

Trong năm 2021 chứng kiến những biến động lớn của đại dịch COVID với rất nhiều khó khăn, thử thách không chỉ với Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Đối với CORENARM hoạt động triển khai dự án FTViet bị ảnh hưởng lớn. Nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động bị điều chỉnh, thay đổi. Các chuyên gia, cán bộ nước ngoài gặp khó khăn trong việc xuất nhập cảnh và đi lại do phải tuân thủ quy định cách ly. Tiến độ các chương trình, dự án bị chậm, phải kéo dài thời gian thực hiện.

Tuy nhiên, với sự chủ động của điều phối viên tại CORENARM và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các bên liên quan, hầu hết các hoạt động đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tập trung đề ra các giải pháp hiệu quả bảo đảm duy trì tốt hoạt động đã và đang triển khai. Tất cả những hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2021 đã được trình bày tóm tắt trong brochure.

Quý đọc giả quan tâm có thể tìm hiểu tại đây.