Phiên thảo luận về Kế hoạch xây dựng Bản đồ hiện trạng phân bố tự nhiên và Bản đồ quy hoạch vùng thích nghi của các loài dược liệu [Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp tỉnh]

TS.Ngô Trí Dũng cùng các chuyên gia – thành viên đề tài trong buổi thảo luận

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế” do TS. Ngô Trí Dũng – giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên làm chủ nhiệm với mục tiêu là đánh giá được thực trạng nguồn tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh và đề xuất quy hoạch vùng phát triển nguyên liệu tài nguyên cây thuốc cho các tiểu vùng sinh thái khác nhau dựa trên các dẫn liệu phân bố tự nhiên, sinh thái và tập quán sử dụng nhằm góp phần ổn định nguồn dược liệu trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu và các sản phẩm dược liệu gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030”.

Theo thuyết minh dự án, sẽ có các nội dung được thực hiện, đó là khảo sát tổng quan về các nhóm loài dược liệu có giá trị kinh tế và kênh thị trường liên quan; Khảo sát vùng phân bố tự nhiên; Khảo sát các mô hình trồng các loài dược liệu có giá trị; Khảo sát kinh nghiệm chế biến, sử dụng và bảo quản các nhóm loài dược liệu có giá trị kinh tế, sử dụng kiến thức bản địa trong dân gian và các cơ sở y học cổ truyền; Tổng hợp và phân tích dữ liệu phân bố gồm các nhân tố sinh thái, nhân tố kinh tế xã hội nhằm hỗ trợ lập bản đồ quy hoạch vùng thích nghi; Lập bản đồ hiện trạng phân bố tự nhiên và bản đồ quy hoạch vùng phân bố thích nghi của một số nhóm loài cây thuốc có giá trị; Đề xuất các giải pháp quy hoạch bảo tồn, sử dụng và phát triển các nhóm loài dược liệu có giá trị trên địa bàn tỉnh.

Sau các chuyến khảo sát thực địa, thông tin về vùng phân bố của các loài dược liệu được cập nhật, các nội dung trong đề tài từng bước được hoàn thiện. Sáng ngày 17/09/2022, tại văn phòng của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) đã diễn ra buổi thảo luận về kế hoạch xây dựng hoàn thiện Bản đồ hiện trạng phân bố tự nhiên và Bản đồ quy hoạch vùng thích nghi của các loài dược liệu.

Buổi thảo luận có sự tham gia của các thành viên chính thuộc đề tài, là những chuyên gia trong lĩnh vực dược liệu, y học cổ truyền đến từ các Trường, Viện Nghiên cứu và Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Các thành viên đã cùng xem xét và đưa ra các ý kiến, góp ý về cách xây dựng bản đồ hiện trạng hoàn chỉnh và chính xác nhất.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để chủ nhiệm đề tài chia sẻ những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện đề tài, lắng nghe những góp ý đến từ các chuyên gia. Trên cơ sở đó tổng hợp, phân tích, đánh giá, tiếp thu ý kiến xác đáng để bổ sung vào báo cáo chuyên đề, bám sát với các mục tiêu đã đề ra.