Tổng quan hoạt động FTViet 2022

Dự án FTViet là dự án “Đánh giá bản chất của hiện tượng “chuyển tiếp rừng” ở Việt Nam: Dịch vụ hệ sinh thái và khả năng phục hồi của hệ sinh thái – xã hội ở những diện tích rừng do địa phương quản lý” trong thời gian 6 năm từ 01/09/ – 31/08/2023.

Dự án có 04 hợp phần chính, bao gồm: (i) Hợp phần nghiên cứu Sinh thái; (ii) Hợp phần nghiên cứu Kinh tế – Xã hội; (iii) Hợp phần Nâng cao năng lực; (iv) Hợp phần Thúc đẩy chính sách.

Trong năm 2022, dự án tập trung vào hợp phần Thúc đẩy chính sách, trong đó có hoạt động có phục hồi một số diện tích rừng nghèo bằng các loài cây bản địa phù hợp tại các khu vực rừng cộng đồng tại huyện Nam Đông và huyện A Lưới.

Bên cạnh đó, FTViet cũng phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện A Lưới tổ chức Hội thảo sơ kết về thực trạng và các thách thức trong Quản lý rừng cộng đồng theo Quyết định 62/2019 của UBND tỉnh về Ban hành Quy chế Quản lý rừng cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi tiết các hoạt động của dự án FTViet trong 2022.

Xin vui lòng xem tại đây.