Với sứ mệnh góp phần quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường song hành với chiến lược cải thiện sinh kế theo hướng bền vững thông qua các nghiên cứu và dịch vụ tư vấn chất lượng cao. Từ đó, trung tâm CORENARM tập trung hoạt động trên 4 lĩnh vực chính: